สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ หมายถึงอะไร

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ หมายถึงอะไร

 

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ การขอกู้เงินรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้ขอสินเชื่อ ขอกู้เงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ผู้ที่มีสิทธิขอสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนใหญ่จะต้องเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ ทำงานในสถานที่ที่มั่นคงและถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สินเชื่อส่วนบุคคลส่วนใหญ่แล้วจะถูกจัดให้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่า ยอดเงินที่ขอสินเชื่อจะไม่สูงมาก เหมือนกับการขอสินเชื่อที่พักอาศัย หรือยานพาหนะ อันเนื่องมาจากว่า สินเชื่อส่วนบุคคล จะถูกกำหนดวงเงินไว้ที่สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และอัตราดอกเบี้ย ก็จะสูงกว่าสินเชื่อแบบอื่นๆ ที่จะมีการผ่อนระยะยาว โดยที่สินเชื่อส่วนบุคคลมีระยะเวลาในการผ่อนสูงสุด อยู่ที่ 5-6 ปี เท่านั้น ลักษณะสำคัญอีกอย่างคือ การขอสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือคนมาช่วยค้ำประกัน ก็สามารถขอสินเชื่อได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอสินเชื่อส่วนบุคคล

 • บุคคลทั่วไป
  • ผู้มีรายได้ประจำ มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
  • ทำงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 4 – 6 เดือน
  • มีฐานเงินเดือนจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
  • มีอายุระหว่าง 30-60 ปี
  • ทำธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งจะกำหนดไว้ด้วย

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

 • บุคคลทั่วไป
  • สลิปเงินเดือน (ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท)
  • สมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเดือนโอนเข้าสม่ำเสมอทุกเดือน อย่างน้อย 3 เดือน
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล เป็นต้น
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก และสำเนาบัตรประชาชน

การชำระเงินคืน ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับเงินโอนจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องชำระเงินคืนโดยแบ่งเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงไว้ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่เงินที่ผ่อนคืนในแต่ละงวดนั้น ก็จะมีทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยรวมกัน  การผ่อนชำระสูงสุด จะอยู่ที่ 72 งวด หรือ 6 ปี  อัตราดอกเบี้ยสูงสุด อยู่ที่ 28%  โดยที่ผู้ขอสินเชื่อสามารถชำระเกินในแต่ละงวดก็ได้ เพราะการคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกเสียส่วนใหญ่ สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ 2019